BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş.

BAYBAYNAKİT AKADEMİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Şirketimiz Bankalararası Kart Merkezi A.Ş., kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak, tüm yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek üzere, kişisel verilerinin korunması için özen ve gayret ile hareket etmektedir. Kanun ve 10/03/2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

1.               Veri Sorumlusu

 

Şirketimiz, BayBayNakit Akademi https://baybaynakitakademi.bkm.com.tr/ uzantılı web-sitesini (“Platform”) ziyaretiniz sırasında otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi vasıtasıyla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak elde edilen kişisel verileriniz bakımından Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir.

 

2.               İşlenen Kişisel Veriler

 

Platformdan yararlandığınız süre içinde, bunlarla sınırlı olmamak Ad/Soyad, TCKN, iletişim bilgisi, aldığınız eğitim bilgisi, eklemeniz halinde profil resmi ve sosyal medya hesap bilgisi verileriniz işlenmektedir.

 

3.               Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz, verilen eğitimlere kayıt, eğitime davet, çalışanı olduğunuz kurumun yetkili temsilcisinin eğitim tarihçenizi görebilmesi, sizin kendi eğitim tarihçenizi görebilmeniz ve Platform kapsamındaki diğer fonksiyonların yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

4.               İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

 

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3üncü maddesinde yer alan amaçlarla, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve talep edilmesi halinde adli ve idari otoritelere Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uyumlu olarak aktarılabilecektir.

 

5.               Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

 

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, sözleşmenin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması ve şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebeplerle, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak fiziki veya elektronik ortamda sizlerden toplanmaktadır.

 

6.               Veri Sahibi Olarak Haklarınız

 

Veri sahibi olarak Kanun’un 11inci maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 

Ø    kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini,

Ø    hangi kişisel verilerinizin işlendiğini,

Ø    bu verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını,

Ø    verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldı ise bu üçüncü kişilerin kim olduğunu öğrenme,

Ø    kayıtlı kişisel verilerinizin yanlış veya eksik olması halinde bunların düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini talep etme, ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Ø    kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde anılan kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, silme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Ø    işlenen kişisel verilerinizi münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz etmesi sonucunda aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme veya işlemenin yasaya aykırı olması nedeniyle uğradığınız zararın giderilmesini talep etme.

 

Kişisel verilerinize ilişkin başvurularınızı aşağıdaki yöntemlerle dilediğiniz zaman iletebilirsiniz:

 

Yazılı başvuru:

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.

Nispetiye Cad. Akmerkez E-3 Blok Kat:2-3

Etiler/Beşiktaş İstanbul

 

Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile Kayıtlı Elektronik Posta yoluyla: bkm@hs02.kep.tr

 

BKM’ye daha önceden bildirilen ve BKM’nin sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak: kisiselveri@bkm.com.tr

 

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.